PRIVAATSUSTINGIMUSED

Siit leiad kogu informatsiooni Tallinna Linnatranspordi AS (edaspidi TLT) andmetöötluse põhimõtete kohta.page1image36312560

Mõistete all leiad nende sõnade täpsemad tähendused, mida Privaatsustingimustes tihti kasutatakse ning mis esitatakse suure algustähega.

1. MÕISTED

 1. 1.1  Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle kohta on TLT-l teavet või teave, mille abil on võimalik füüsiline isik tuvastada, näiteks füüsilisest isikust Kliendid, Külastajad, koostööpartnerid ning töötajad, kelle kohta on TLT-l Isikuandmeid.
 2. 1.2  Privaatsustingimused on käesoleva dokumendi tekst, mis sätestab Isikuandmete Töötlemise põhimõtted TLT-s.
 3. 1.3  Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.
 4. 1.4  Isikuandmete Töötlemine on igasugune Andmesubjekti Isikuandmetega tehtav toiming.
 5. 1.5  Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada TLT Teenuseid, siinhulgas ühistranspordi teenust.
 6. 1.6  Leping on TLT ja Kliendi vahel sõlmitud Teenuse osutamise või muu leping.
 7. 1.7  Tüüptingimused sätestavad üldised tingimused, mis on välja töötatud määramatu arvuga lepingute sõlmimiseks ning mis kohalduvad TLT-ga Lepingulisse suhtesse astumisel.
 8. 1.8  Veebisait on TLT veebileht: https://www.tlt.ee
 9. 1.9  Külastaja on isik, kes kasutab TLTe Veebisaiti või siseneb TLT

  territooriumile.

 10. 1.10  Teenused on igasugused TLT poolt pakutavad teenused ja tooted.

1.11 TLT Andmekaitseametnik on isik, kes järgib TLT-s Isikuandmete Töötlemise põhimõtete kohaldamist ning on kontaktisikuks, kellega on Andmesubjektil võimalik kaebuse korral ühendust võtta.

1.12 Küpsised on andmefailid, mida salvestatakse mõnikord Veebisaidil Külastaja elektroonilisse seadmesse.

2. ÜLDSÄTTED

2.1 Tallinna Linnatranspordi AS on juriidiline isik, registrikoodiga 10312960, asukohaga Kadaka tee 62a, Tallinn.page1image36315888 page1image36313808

Üldsätetest leiad informatsiooni selle kohta, kes on Isikuandmete vastutavaks töötlejaks ning millal käesolevad

2.2

Isikuandmeid võib TLT töödelda:

page2image36035280

Privaatsus-tingimused kohalduvad.

(1) vastutava töötlejana määrates kindlaks töötlemise eesmärgid ning vahendid;

(2)volitatud töötlejana vastutava töötleja juhiste järgi; (3)vastuvõtjana ulatuses, kellele Isikuandmeid edastatakse.

 1. 2.3  Privaatsustingimused kohalduvad Andmesubjektidele ning Privaatsustingimustes nimetatud õigustest ja kohustustest lähtuvad kõik TLT töötajad ja koostööpartnerid, kellel on kokkupuude TLT valduses olevate Isikuandmetega.
 2. 2.4  Käesolevad TLT Privaatsustingimused on TLT ja Kliendi vahel sõlmitud Lepingu ja Tüüptingimuste lahutamatu osa.

3. PÕHIMÕTTEDpage2image35970992

Siit leiad peamised põhimõtted, millest TLT alati lähtub ja kinni peab Töödeldes Sinu Isikuandmeid.

3.1 3.2

3.3

TLT lähtub Isikuandmete Töötlemisel alati Andmesubjektide huvidest, õigustest ja vabadustest.

TLT eesmärgiks on vastutustundlik Isikuandmete Töötlemine, mille puhul lähtutakse parimast praktikast, pidades silmas, et alati ollakse valmis tõendama Isikuandmete Töötlemise vastavust seatud eesmärkidele.

TLT kõik Isikuandmete Töötlemisega seonduvad protsessid, juhendid, toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest: (1)Seaduslikkus. Isikuandmete Töötlemise puhul on olemas selleks

seadusest tulenev alus, näiteks nõusolek;
(2)Õiglus. See tähendab eelkõige, et Andmesubjektil on piisav teave ja

informatsioon selle kohta, kuidas Isikuandmeid Töödeldakse;
(3) Läbipaistvus. Isikuandmete Töötlemine on Andmesubjektile läbipaistev. Lihtsas keeles ja selgelt on selgitatud, miks, kuidas ja mis

puhul Isikuandmeid Töödeldakse;
(4) Eesmärgipärasus. Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt

kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei

töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus; (5)Minimisatsioon ehk andmete võimalikult minimaalne töötlemine. Isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on

vajalik nende Isikuandmete Töötlemise eesmärgi seisukohalt; (6)Õigsus. Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning tarvitusele on võetud kõik mõistlikud meetmed, et Isikuandmete Töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged Isikuandmed kustutatakse

või parandatakse viivitamatult;
(7)Säilitamise piirang. Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab

Andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle

eesmärgi täitmiseks, milleks Isikuandmeid töödeldakse; (8)Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus. Isikuandmete Töötleminetoimub viisil, mis tagab Isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku Töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades

mõistlikke tehnilisi või korralduslikke meetmeid.
(9)Vaikimisi ja lõimitud andmekaitse. TLT tagab, et kõik kasutatavad

süsteemid vastavad nõutavatele tehnilistele kriteeriumitele. Sobivad

page3image36061600 page3image36065760page3image36065968

Siit leiad info sellest, kuidas TLT Isikuandmeid kogub.

3.4

4.

4.1

andmekaitse meetmed on kavandatud iga info- ja andmesüsteemi uuendamisel või disainimisel.

TLT lähtub Isikuandmete Töötlemisel eesmärgist, et on alati võimeline eelnimetatud põhimõtete täitmist tõendama ning nende põhimõtete järgimise kohta saab TLTelt küsida täiendavat informatsiooni.

ISIKUANDMETE KOOSSEIS

TLT kogub muuhulgas järgmist tüüpi Isikuandmeid:
(1)Andmesubjekti poolt TLT-le avaldatud Isikuandmed; (2)Andmesubjekti ja TLT tavapärase suhtluse tulemusel tekkivaid

Isikuandmed;
(3) Andmesubjekti poolt ilmselgelt avalikustatud Isikuandmed (nt

sotsiaalmeedias);
(4)Andmesubjekti tegevuse tulemusena tekkivad Isikuandmed; (5)Teenuste tarbimisel tekkivad Isikuandmed;
(6) Veebisaidi külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad

Isikuandmed;
(7)Kolmandatelt isikutelt saadavad Isikuandmed;
(8)TLT poolt loodud ja kombineeritud Isikuandmed (kliendisuhte

raames toimunud e-kirjavahetus või tellimuste ajaloo nimistu).

ISIKUANDMETE KOOSSEIS NING TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ALUSED

Nõusoleku alusel Töötleb TLT Isikuandmeid täpselt nendes piirides, ulatuses ja eesmärkidel, mille Andmesubjekt on kindlaks määranud. Nõusolekute puhul lähtub TLT põhimõttest, et iga nõusolek peab olema

Andmesubjekt võib Nõusoleku anda muuhulgas nii kirjalikult, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kui ka läbi tegevuse. Kui Andmesubjekt annab Nõusoleku Isikuandmete Töötlemiseks läbi tegevuse Töötleb TLT Isikuandmeid vastavalt privaatsustingimustes väljatoodud nõuetele.

Lepingu sõlmimisel ja täitmisel võib Isikandmete Töötlemine olla täiendavalt sätestatud konkreetses Lepingus, kuid TLT võib Töödelda Isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:
(1) Lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete rakendamiseks

Andmesubjekti taotlusel;
(2)Kliendi identifitseerimine ulatuses, mida nõuab hoolsuskohustus; (3)Kliendi ees võetud kohustuste täitmine oma Teenuste osutamise osas; (4)Kliendiga suhtlemine;
(5)Kliendi maksekohustuse täitmise tagamine;
(6)Nõuete esitamine, realiseerimine ja kaitsmine.

Töölepingu sõlmimiseks hõlmab TLTe tööle kandideerija Isikuandmete Töötlus õigustatud huvi alusel järgnevat:
(1) tööle kandideerija poolt TLTele töölepingu sõlmimise eesmärgil edastatud andmete Töötlust;

page3image36136080 page3image36136288

Siit leiad info sellest, millistel eesmärkidel ja alustel me Sinu Isikuandmeid Töödelda võime.

5.

5.1

page3image36136496

Privaatsustingimused

v1

]

3[9

5.2

5.3

muudest küsimustest selgelt eristatav, ning arusaadaval ja lihtsasti

page3image36066176

kättesaadaval kujul, selges ja lihtsas keelespage4image35881168 page4image35881584

5.4

(2) tööle kandideerija poolt soovitajana märgitud isikult saadud Isikuandmete Töötlust;
(3) riiklikest andmekogudest ja registritest ning avalikust (sotsiaal)meediast kogutud Isikuandmete Töötlust.

Juhul kui tööle kandideerija valituks ei osutu, säilitab TLT töölepingu sõlmimiseks kogutud Isikuandmeid maksimaalselt üks aasta eesmärgiga sobiva tööpositsiooni vabanemisel teha tööle kandideerijale tööpakkumine.

Õigustatud huvi tähendab TLTe huvi enda ettevõtte majandamiseks ja juhtimiseks võimaldamaks pakkuda parimaid võimalikke Teenuseid turul. Seadusest tuleneval alusel Töötleb TLT Isikuandmeid vaid pärast hoolikat hindamist. Eelkõige võib õigustatud huvi alusel Isikuandmete Töötlemine toimuda järgmistel eesmärkidel:

(1) Usaldusliku kliendisuhte tagamiseks, näiteks Isikuandmete Töötlemine, mis on rangelt vajalik tegelike kasusaajate väljaselgitamiseks või pettuste vältimiseks, samuti Klientide turvalisuse tagamiseks;

(2)Kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada Teenuste ja toodete kättesaadavust, valikut, kvaliteeti ning et teha Kliendile nõusoleku korral parimaid ja personaalsemaid pakkumisi;

(3)Veebisaidi, TLT sotsiaalmeedia lehekülgede ja muude Teenuste kasutamisel kogutavad identifikaatorid ja Isikuandmed. TLT kasutab kogutavaid andmeid veebianalüüsiks või mobiili- ja infoühiskonnateenuste analüüsiks, töötamise tagamiseks, parendamiseks, statistika tegemiseks ja Külastaja käitumise ning kasutuskogemuse analüüsiks ning parema ja personaalsema Teenuse osutamiseks;

(4) Kliendi ja Külastaja käitumise analüüsimine erinevates müügikanalites, Veebisaidil;

(5)Teeninduse monitooring. TLT võib salvestada nii enda asukoha ruumides kui sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel antud teateid ja korraldusi, samuti teavet ja muid toimingud, mis TLT on teinud ning vajadusel kasutab neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks;

(6)Võrgu-, info- ja küberturbe kaalutlustel, näiteks piraatlusega võitlemiseks ning Veebisaidi turvalisuse tagamiseks ning tagavarakoopiate tegemiseks ja talletamiseks võetavad meetmed;

(7) Organisatsioonilistel eesmärkidel. Eelkõige finantsjuhtimiseks,

sealhulgas Klientide või töötajate Isikuandmete Töötlemiseks;

(8)Õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
(9)TLT kasutab oma territooriumil videovalvet. Kaamerate kasutamise eesmärk ohuallikad sisaldavates ruumides või aladel nagu remonditöökojad, pesulad, tanklad, õlilaod, on vara kaitse ning isikute ohutuse tagamine selliselt, et oleks võimalik ohtusid ennetada, ohuolukorras võimalikult kiiresti reageerida ja toimunut tagantjärgi analüüsida. Teistes ruumides, parklates ja hoone fassaadidel paiknevate kaamerate kasutamise eesmärk on eelkõige turvalisuse tagamine kaitsmaks TLT ja tema töötajate vara ning ennetada kõrvaliste isikute ligipääsu territooriumile, samuti eesmärgiga

korraldada liiklust TLT territooriumil.

page4image35882208 page4image35881792 page4image35883248

Privaatsustingimused

v1

]

4[9

page5image35907120 page5image35906912

Siit leiad informatsiooni, millal võime Sinu Isikuandmeid edastada meie koostööpartneritele.

6.

6.1 6.2

6.3

5.5

5.6

Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks Töötleb TLT Isikuandmeid seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks või seaduses lubatud kasutusviiside rakendamiseks. Näiteks tulenevad seadusest kohustused maksete töötlemisel või rahapesu reeglite järgimisel.

Juhul kui Isikuandmete Töötlemine toimub uuel eesmärgil kui see, milleks Isikuandmeid algselt koguti, või ei põhine Andmesubjekti antud nõusolekul, hindab TLT hoolikalt sellise uue Töötluse lubatavust. TLT võtab selle kindlakstegemiseks, kas uuel eesmärgil Töötlemine on kooskõlas eesmärgiga, mille jaoks Isikuandmeid algselt koguti, muuhulgas arvesse:

(1)seost nende eesmärkide, mille jaoks Isikuandmeid koguti, ja kavandatava edasise Töötlemise eesmärkide vahel;

(2)Isikuandmete kogumise konteksti, eelkõige Andmesubjekti ja TLTe vahelist seost;

(3)Isikuandmete laadi, eelkõige seda, kas töödeldakse Isikuandmete eriliike või süüteoasjades süüdimõistvate kohtuotsuste ja süütegudega seotud Isikuandmeid;

(4) kavandatava edasise Töötlemise võimalikke tagajärgi Andmesubjektide jaoks;

(5)asjakohaste kaitsemeetmete olemasolu, milleks võivad olla näiteks krüpteerimine ja pseudonümiseerimine.

KLIENDIANDMETE AVALIKUSTAMINE JA/VÕI EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

TLT teeb koostööd isikutega, kellele TLT võib edastada koostöö raames ja eesmärgil Andmesubjektidega seotud andmeid, sh Isikuandmeid.

Sellisteks kolmandateks isikuteks võivad olla reklaami- ja turunduspartnerid, turu uuringuid korraldavad ettevõtjad,kliendirahulolu uuringut korraldavad ettevõtjad, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, IKT partnerid s.o erinevate tehniliste teenuste osutajad, arvete edastamise teenuse osutajad jne tingimusel, et:

(1)vastav eesmärk ja Töötlus on seaduslik;
(2)Isikuandmete Töötlemine toimub vastavalt TLTe juhistele ning

kehtiva Lepingu alusel;

TLT edastab Isikuandmed väljapoole Euroopa Liitu ainult siis, kui: (1)Euroopa Liidu Komisjon on otsustanud, et selles riigis eksisteerib nn

piisav kaitse;
(2)TLT on kasutusele võtnud piisavad kaitsemeetmed (nt siduvad

sisemised eeskirjad või standardsed andmekaitseklauslid); (3)Andmesubjekt on edastamiseks andnud selgesõnalise nõusoleku pärast seda, kui TLT teavitas teda sellise edastamisega kaasnevatest võimalikest ohtudest, mis tulenevad kaitse piisavuse otsuse ja

asjaomaste kaitsemeetmete puudumisest;
(4)edastamine on vajalik Andmesubjekti ja vastutava töötleja vahelise

lepingu täitmiseks või Andmesubjekti taotluse alusel võetavate

lepingueelsete meetmete rakendamiseks;
(5) edastamine on vajalik, et Andmesubjekti huvides sõlmida vastutava

page5image35908784 page5image35908992 page5image35909200page5image35909408 page5image35909616

Privaatsustingimused

v1

]

5[9

page6image35905456 page6image35904208 page6image35903376page6image35902752

Siit leiad kirjelduse, kuidas me Sinu Isikuandmeid kaitseme ning kust leida infot Isikuandmete säilitamise tähtaegadekohta.

Sinu Isikuandmed kuuluvad Sulle ning siit leiad informatsiooni, millised on Sinu õigused oma Isikuandmete kaitsel.

7.

7.1

7.2

8.

8.1

8.2

töötleja ja muu füüsilise või juriidilise isiku vahel leping või seda

lepingut täita;
(6)edastamine on vajalik avalikust huvist tulenevatel kaalukatel

põhjustel;
(7)edastamine on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või

kaitsmiseks;
(8)edastamine on vajalik, et kaitsta Andmesubjekti või muude isikute

olulisi huve, kui Andmesubjekt on füüsiliselt või õiguslikult võimetu

nõusolekut andma;
(9)edastamine tehakse registrist, mis liidu või liikmesriigi õiguse

kohaselt on mõeldud avalikkuse teavitamiseks ja on tutvumiseks avatud kas laiemale avalikkusele või kõigile, kes suudavad tõendada õigustatud huvi, kuid ainult sellisel määral, nagu konkreetsel juhul on täidetud tutvumist käsitlevad tingimused, mis on liidu või liikmesriigi õigusega ette nähtud.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TURVALISUS

TLT säilitab Isikuandmeid minimaalselt vajaliku aja, mis on TLT poolt kindlaks määratud. Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse, kasutades selleks parimaid praktikaid ning vastavuses TLT poolt selleks kehtestatud korrale.

Juhul, kui toimub Isikuandmetega seonduvalt mistahes intsident, võtab TLT tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus relevantsete riskide maandamiseks. Muuhulgas registreerib TLT kõik intsidendid ning teavitab selleks ette nähtud juhul Andmekaitse Inspektsiooni ja Andmesubjekti otse (nt e-post) või avalikult (nt läbi uudiste).

ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

Nõusolekuga seonduvad õigused:
(1)Andmesubjektil on igal ajal õigus teavitada TLT-d kirjalikult või

kirjalikku taasesitamist võimaldavad vormis oma soovist nõusolek

Isikuandmete Töötlemiseks tagasi võtta.
(2)TLT-ele antud nõusolekuid saad vaadata, muuta ja tagasi võtta

pöördudes kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis TLT poole.

Isikuandmete Töötlemisel on Andmesubjektil ka järgnevad õigused: (1)Õigus saada teavet ehk Andmesubjekti õigus saada teavet tema

kohta kogutud Isikuandmete kohta;
(2)Õigus tutvuda andmetega mis mh hõlmab Andmesubjekti õigust

Töödeldavate Isikuandmete koopiale;
(3)Õigus ebaõigete Isikuandmete parandamisele. Andmesubjektil on

mh võimalik nõuda TLT-lt ebaõigete andmete parandamist; (4)Õigus andmete kustutamisele ehk teatud juhul on Andmesubjektil õigus nõuda, et Isikuandmed kustutataks, näiteks kui Töötlus toimub

ainult nõusoleku alusel;
(5)Õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist. See õigus tekib

mh juhul, kui Isikuandmete Töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud

page6image35900048 page6image35898592 page6image35902544page6image35899632 page6image35898384

Privaatsustingimused

v1

]

6[9

page7image35728768 page7image35725232 page7image35727104page7image35727520

Siit leiad informatsiooni selle kohta, kuidas saada selgitusi või kuidas ja kuhu esitada kaebus.

9.

9.1 9.2

või kui Andmesubjekt vaidlustab Isikuandmete õigsuse. Andmesubjektil on õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist ajaks, mis võimaldab vastutaval töötlejal Isikuandmete õigsust kontrollida või kui Isikuandmete Töötlemine on ebaseaduslik, kuid Andmesubjekt ei taotle Isikuandmete kustutamist;

(6)Andmete ülekandmise õigus ehk Andmesubjektil tekib teatud juhul õigus saada Isikuandmed masinloetaval kujul endaga kaasa või teisele vastutavale töötlejale üle kantud;

(7)Õigused seoses automatiseeritud Töötlusega tähendavad mh, et Andmesubjektil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid teda puudutavate Isikuandmete Töötlemise suhtes, mis baseeruvad automaatotsustel;

(8) Õigus järelevalveasutuse hinnangule selle kohta, kas Andmesubjekti Isikuandmete Töötlemine on seaduspärane;

(9)Õigus kahju hüvitamisele, kui Isikuandmete Töötlemisega on tekitatud Andmesubjektile kahju.

ÕIGUSTE TEOSTAMINE JA PRETENSIOONIDE ESITAMINE

Õiguste teostamine:
Andmesubjektil on õigus Isikuandmete Töötlemisega seonduva küsimuse, taotluse või kaebuse korral pöörduda TLT poole.

Kaebuste esitamine:
(1)Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega TLT, TLT

Andmekaitse ametniku, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui Andmesubjekt leiab, et Isikuandmete Töötlemisel on rikutud tema õigusi.

(2) Andmekaitse Inspektsiooni (AKI) kontaktandmed koduleheküljel http://www.aki.ee/et/inspektsioon/kontaktid-nouandetelefon

leiab AKI aadressil:

page7image35728144 page7image35727936page7image35727728

Siit leiad informatsiooni selle kohta, milliseid Küpsiseid või muid tehnoloogiaid kasutame ning kuidas Sina saad selliste tehnoloogiate kasutamist kontrollida.

10. KÜPSISED JA MUUD VEEBITEHNOLOOGIAD

10.1

10.2

10.3

TLTvõibkogudaVeebisaidijateisteinfoühiskonnateenusteKülastajate kohta andmeid kasutades selleks Küpsiseid (s.o väikesed „infokillud“, mis talletatakse Külastaja brauseri poolt Külastaja arvuti või muu seadme kõvakettale) või muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IP-aadress, seadmeinfo, asukohateave) ning neid andmeid töödelda.

TLT kasutab kogutavaid andmeid, et võimaldada Teenuse osutamine vastavalt Külastaja või Kliendi harjumustele; kindlustada parim Teenuse kvaliteet; informeerida Külastajat ja Klienti sisust ja teha soovitusi; muuta reklaamid asjakohasemaks ja tõhustada turundust; hõlbustada sisselogimist ja andmete kaitsmist. Kogutud andmeid kasutatakse ka Külastajate loendamiseks ning nende kasutusharjumuste fikseerimiseks.

TLT kasutab sessiooni-, püsi- ja reklaamiküpsiseid. Sessiooniküpsis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust; püsiküpsiseid jäävad alles Veebisaidi korduval kasutamisel ning reklaami- ja kolmandate osapoolte Küpsiseid kasutavad TLT partnerite veebisaidid, mis on

page7image35727312 page7image35730848 page7image35731056

Privaatsustingimused

v1

]

7[9

page8image35484256 page8image35481968 page8image35483216page8image35483632 page8image35483840

Meil on erinevaid teenuseid. Siit leiad asjakohast informatsiooni teenuste kohta, milles Isikuandmete Töötlemine on oluliseks osaks.

seotud TLT Veebisaidiga. Nende Küpsiste tekkimist TLT ei kontrolli, seega nende Küpsiste kohta saad informatsiooni kolmandate osapoolte käest. Küpsiste kohta loe täpsemalt selgitavast materjalist (vt punkt 12: Error! Reference source not found.).

 1. 10.4  Küpsiste osas nõustuvad Külastajad nende kasutamisega Veebisaidil, Infoühiskonna teenuse seadetes või veebibrauseris.
 2. 10.5  Enamik veebilehitsejaid lubavad Küpsiseid. Ilma Küpsiseid täielikult lubamata ei ole Veebisaidi funktsioonid Külastajale saadaval. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine või keelamine on Külastaja kontrolli all läbi enda veebibrauseri sätete, infoühiskonna teenuse seadistuste ja privaatsuse tõhustamise platvormide (vt punkt 12: Error! Reference source not found.).

11. TLT TEENUSTE ERISÄTTED

 1. 11.1  TLTosutaballjärgnevaidteenuseid,millesIsikuandmeteTöötlemineon oluliseks osaks:
 2. 11.2  Ühistranspordi osutamine. TLT põhitegevuseks on bussi-, trolli- ja trammiliiklusteenuste osutamine Tallinna ühtsesse piletisüsteemi kuuluvatel autobussi-, trammi- ja trollibussiliinidel Tallinna Transpordiametiga sõlmitud lepingu alusel.
 3. 11.3  Bussi, trammi ja trolli tellimine. TLT annab üüri- või rendilepingu alusel kasutusse linnaliinibussi, trolli või trammi koos kogenud bussijuhiga.
 4. 11.4  Reklaam ühissõidukitel. TLT-lt on võimalik tellida reklaami ühissõidukitele.
 5. 11.5  Tehnoülevaatusejadiagnostikateostamine.Tehno-jarahvusvahelist ülevaatust teostatakse sõiduautodele, mootorratastele, veokitele, autobussidele, traktoritele, liikurmasinatele ja nende haagistele.
 6. 11.6  Autopesulateenus.TLTpakubautopesulateenustniibussidelekuika veoautodele.
 7. 11.7  ScaniajaVolvobussidehooldusningremont.ScaniajaVolvobusside hooldus ja remont lepingulistele klientidele.
 8. 11.8  Büroo- ja tootmispindade üürimine. TLT üürib välja büroo- ja tootmispindasid ning lisaks korraldab parkimist TLT valvatavatel territooriumidel.

12. INFO VEEBITEHNOLOOGIATE KOHTA

page8image35483424 page8image35485504 page8image35485712

Siin oleme ära toonud veebilehed, kust saad rohkem teada erinevate veebitehnoloogiate toimise osas.

Privaatsustingimused

v1

]

12.1

Rohkem infot erinevate veebitehnoloogiate kohta:
(1)All About Cookies (inglisekeelne): Küpsiste ja muude

veebitehnoloogiate kirjeldused, mida TLT kasutab;
(2) Your Online Choices; About Ads; Network Advertising (inglisekeelsed):Küpsistejamuudeveebitehnoloogiatekontrollimise ja monitoorimise platvorm, millel saab Andmesubjekt ise muuta ja kontrollida, kuidas Isikuandmeid kasutatakse ja

kogutakse.

page8image35485920 page8image35486128 page8image35486336 page8image35486544 page8image35486752 page8image35486960page8image35487168 page8image35487376

8[9

page9image35726272 page9image35725856

Siit leiad meie kontaktandmed.

Siin on toodud informatsioon Privaatsustingimuste kehtivusest ja muudatustest.

13. KONTAKTANDMED JA INFORMATSIOON

13.1 TLT Andmesubjekti jaoks olulised kontaktandmed:
(1) TLT-ga saab Isikuandmete küsimustest ühendust e-posti

aadressil tlt@tlt.ee
(2)TLT Andmekaitseametnik on Andres Õige, kellega on võimalik

võtta ühendust e-posti aadressil andres.oige@tlt.ee 14. MUUD TINGIMUSED

14.1 TLT-l on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Privaatsustingimusi. Muutmisest teavitab TLT Andmesubjekte TLT veebisaidilt, e-posti teel või muul viisil.

14.2 Privaatsustingimuste viimased muudatused ja kehtima hakkamine:

page9image35725440 page9image35730432 page9image35724608 page9image35725648page9image35725024 page9image35730224 page9image35724816

Avaldamine:

Kehtima hakkamine:

Peamised muudatused: Uus privaatustingimuste tekst.

XX.XX. XXXX

XX-XX-XXXX