Jätkame parima teenuse pakkumist

Koroonakriis on jätnud jälje paljudele eluvaldkondadele. Erandiks pole ka pealinna ühistransport. Alates esimesest koroonapuhangust oleme rakendanud sõidukites puhtuse hoidmiseks erimeetmeid, kaitstes nii sõitjaid kui oma töötajaid nakatumise eest. Ometi pole suurt tähelepanu nõudev sõidukite tõhus desinfitseerimine ning teised koroonameetmed lükanud edasi Tallinna Linnatranspordi ASi arengustrateegias plaanitu elluviimist. Tallinna tänavaile on ilmunud esimesed 100 gaasibussi. Oleme alustanud bussides istmekatete asendamist, mis loob sõitjatele puhtama keskkonna. Valmistume sadama trammiliini käiku andmiseks ning jääme kindlaks kavale alustada alates 2035. aastast teenuse pakkumist eranditult elektrijõul sõitvate linnaõhku säästvate bussidega. Me jätkame ka koroonakriisi keerulistes oludes edukalt oma peamise ülesandega – kiire, mugava ja ohutu ühistranspordi pakkumisega.

Seda olulisemad on meie jaoks Turu-uuringute ASi poolt läbi viidud avaliku arvamuse küsitluse tulemused, mis peegeldavad koroonakriisi mõju meie teenusele ja inimeste hoiakutele ühistranspordi ning ettevõtte suhtes. Ette ruttavalt on heameel kinnitada, et TLT ASi kuvand on endiselt kõrge ning ka teenus, mida linlastele pakutume, pälvib positiivseid hinnanguid.

Küsitlusest.

Küsitluses peegelduvad linlaste hoiakud ühistranspordi taseme suhtes. Kuna tegemist oli silmast-silma meetodil läbi viidud usutlusega, mis annab kõige täpsemad tulemused, tuli see korraldada kahes jaos – esimene osa 5-12. märtsil ning lõplik küsitlusvoor 3.-14. september, ent saadud andmete tõesus selle all ei kannatanud, pigem lisas informatiivsust.

Küsitluses osales 500 tallinlast, kes jaotusid linnaosade elanike arvu alusel. Üldistuste tegemiseks oli see piisav. Täpsuse ja erinevate elanikesegmentide kaasamiseks viidi küsitlusel osalenute struktuur vastavusse riiklike statistikaandmetega Tallinna elanikkonna soolisest ja vanuselisest jagunemisest.

Turu-uuringute AS on TLT AS-i tellimusel uurinud ühistranspordi kasutajate hoiakuid alates 1999. aastast. Käesoleval kümnendil on rahulolu Tallinna ühistranspordiga jõudsalt kasvanud. Kui 2010. aastal hinnati TLT teenust 3,6 palliga, 2014. aastal 3,93, siis 2015. aastal jõudis see 4,13-ni, 2017. aastal 4,12-ni, tõustes tänavu taas 4,13-ni.

Linlased on ühistranspordiga rahul.

Linlastest kasutab ühistransporti 76%, mis on võrreldes eelmise uuringuga veidi langenud, ent selles pole midagi ootamatut, kuna koroonakriisis liiguvadki inimesed vähem. Kõige populaarsem ühistranspordiliik on jätkuvalt buss, millel on igapäevaseid kasutajaid 36%.

Rahulolu Tallinna ühistranspordiga on kõrge. 82% ühistranspordi kasutajatest on rahul. Keskmine rahulolunäitaja ühistranspordi korraldusele on 4,09. Vaid 4% küsitlusel osalenuist polnud ühistranspordi korraldusega üldse rahul. Samas igapäevaselt ühistransporti kasutavate inimeste seas oli rahulolu lausa 95%. Kõige enam kiitsid ühistransporti aga 15-19 aastased noored, kelle hulgast 96% oli täiesti rahul.

Uuring kinnitas, et linlased hindavad meie ettevõtet. Viie palli süsteemis pälvisime kõrge 4,13 hinde. Toetatakse ka uuendusi, millega TLT juhtkond on viimasel aastal välja tulnud. Elektribusse pooldab 70% ühistranspordikasutajatest, mis näitab enamuse linlaste poolehoidu meie algatusele viia 2035. aastaks kogu bussiliiklus elektrile. Elektrisõidukeid testides teeme selleks ettevalmistusi. Uute trammiühenduste rajamist pooldab 67% linlastest ja gaasi kasutavaid busse 61%. Ka siin oleme eestvedajad. Tänu meie kompetentsile rööbastranspordi vallas teostub lähiaastail trammiühendus sadamaga. Pikemas perspektiivis oleme oluliseks partneriks Tallinna ja Harjumaa rööbastranspordi arenduste elluviimisel. Mis puudutab aga gaasibusse, siis esimesed 100 on jõudnud tänavaile ning hästi vastu võetud. Jätkame bussipargi uuendamist linnakeskkonda säästva gaasiveeremiga.

Ühistranspordi puhul on ka varasemalt peetud kõige olulisemaks sõiduplaanist kinnipidamist. Nii selgi korral. Oluline on ka sõidukite puhtus ja selles osas oleme teinud viimasel alal olulisi edusamme. Koroona tingimustes on eriti tähtis sõitjateruumi puhastamine ja korduv desinfitseerimine päeva jooksul. Ka tekstiilist kergestimäärduvate istmekatete vahetamine hõlpsalt puhastatavate materjalidega, on muutnud bussidega sõitmise meeldivamaks. 77% linlastest pidas seda puhtuse kindlustamisel oluliseks.  

TLT maine on sõitjate silmis jätkuvalt kõrge. Ettevõtet peetakse arenevaks, ajaga kaasaskäivaks, sõitjate vajadustega arvestavaks ja avatuks.

Bussid, trammid ja trollid sõitjate pilgu läbi.

Rahulolu erinevate transpordiliikidega on sõitjate hulgas kõrge. Trammidega on rahul lausa 87% kasutajatest, bussidega 78% ning trollidega 62%. Keskmised hinded kujunesid viie palli süsteemis: tramm 4,36, buss 4,1 ja troll 3,94.

Busside puhulhinnati peatuste info head edastamist ja sõiduplaanist kinnipidamist. Ka trammi puhulpälvis kõrge hinnangu peatuste teatamine, sõiduplaanist kinnipidamine ja sõiduplaani stabiilsus. Trollide puhulollakse rahul info kättesaadavuse, peatuste teatamise ja peatuste asukohtadega, mis pälvisid positiivse hinnangu. Puhtuse osas peavad kasutajad parimaks trammi, millega on rahul 80%, seejärel bussi, mille puhtusega väljendas rahulolu 73%.

Kes on Tallinna ühistranspordi kasutaja?

Uuring annab ka pildi millistes linnaosades ühistransporti enim kasutatakse.

Põhiliselt ühistranspordiga sõitjaid elab kõige enam Põhja Tallinnas 58%, ja Mustamäel 54% ja Lasnamäel 47% ning kõige vähem Kesklinnas 24% elanikest. Naised sõidavad ühistranspordiga meestest sagedamini ja vanuseliselt kasutavad ühistransporti enim kõige nooremad (15-19) ja vanimad (+74).

Muutused ühistranspordis.

Erilist heameelt valmistab, et küsimusele, kas viimase aasta jooksul on transpordivahendiga sõitmine meeldivamaks muutunud, vastas positiivselt enam kui pool küsitluses osalenuist. See annab julgust TLTs alustatud muudatustega edasi minna. Kõrgemalt hindasid teenuse paranemist võrreldes eelmise aastaga igapäevased sõitjad, ja nemad juba teavad, mida hinnata. 60% igapäevaselt bussi kasutavatest linlastest kinnitas, et sõit on muutunud viimase aastaga meeldivamaks.

Transpordivahendi eelistamine.

Transpordivahendina eelistab 62% vastanuist bussi. Vanuseliselt on siin aga väikesed erinevused. Kui nooremad ja keskealised sõidavad meelsamini trammiga, siis vanemaealistele meeldib enam bussisõit.

Uuringust selgus ka järgmine paradoks: igapäevased sõitjad eelistavad sama sihtkoha puhul bussi, sõitmist trammi ja trolliga eelistavad aga harvad ühistranspordi kasutajad.

Transpordivahendite eelistus varieerub ka linnaositi: Põhja-Tallinn – tramm 52%, Haabersti – buss 72%, Kesklinn – tramm 69%, Kristiine – tramm 48%, Lasnamäe – buss 88%, Mustamäe – buss 63% ja Nõmme – buss 57%.

Võrdlus teiste riikidega.

Esmakordselt esitasime küsimuse, kuidas tundub Tallinna ühistransport võrreldes teiste riikide linnadega?Osa küsitletutest jättis vastamata, kuna neil nähtavasti puudus vastav kogemus, ent tervelt 29% hindas Tallinna ühistranspordi paremaks ja vaid 7% halvemaks teiste riikide linnadega võrrelduna.Positiivselt hindasid Tallinna ühistranspordikorraldust eelkõige nooremad. Üks vastajaist kinnitas, et tallinna ühistranspordist paremat võib leida üksnes Jaapanis.

Millal vahetataks auto ühissõiduki vastu.

Autostumise ohjeldamisel on oluline teada, mis paneks senised autoga liiklejad tegema oma sõite ühistranspordis. Siingi andis küsitlus vastuse. Vaid 22% autoomanikest väitis, et neid ei kanguta roolist mingil tingimusel. 37% autoga liiklejaid lubas tõsiselt kaaluda ühistranspordile üleminekut, kui nende igapäevasel teekonnal oleks vähem ümberistumisi, 21% vahetaks auto bussi või trammi vastu, kui intervallid oleksid väiksemad ning 20%, kui peatus asuks kodule lähemal.

Sellega peame edasistes arengukavades arvestama, sest mida suurem on ühistranspordi kasutajate hulk, seda puhtam on linnaõhk ja vähem ummikuid.

Turu-uuringute AS on teinud ära suure töö linlaste ootuste väljaselgitamisel. Meie ülesanne on linlaste ootustega arvestades arendada Tallinna ühistransporti just selliseks nagu linnakodanikud näha soovivad.