Merilii Laanepere: „Pöörduge julgesti meie poole!“

TLT territoorium. Foto: Mark Kitajev

Siseuudised tegid intervjuu majandusosakonna juhataja Merilii Laaneperega ning uurisid, millist rolli mängib majandusosakond TLT igapäevases toimimises ning kui on probleem, siis kelle poole millisel juhul abi saamiseks pöörduda tuleks.

Millega majandusosakond tegeleb?

Majandusosakond katab TLT-s väga erinevaid tegevusi ja valdkondi. Vastutame ruumide ja välisterritooriumite koristuse, talvise lumelükkamise ning libedusetõrje korraldamise eest, tegeleme jäätmekäitluse korraldamisega ning aitame TLT töötajaid ruumide sisustamisega mööbli ja väikevahenditega ning bürootarvetega, haldame majandussõidukeid, korraldame majutust meie kaugemal kui 50 km elavatele töötajatele ja tegeleme veel palju muuga, mis selle kõigega seotud on. Vähe on jällegi teada, et majandusosakonna vastutada on ka ettevõtte keskkonnaalased tegevused.

Kuidas mõjutab majandusosakonna tegevus TLT töötajate igapäevatööd?

Igapäevatööd mõjutamegi just töötajate töökeskkonna eest hoolitsemisega. Meie osakonna eesmärk on, et meie inimestel oleks hea TLT-s töötada.

Milliste murede korral võib teie poole pöörduda ja kui, siis täpsemalt, kes millega tegeleb?

Meie poole võib pöörduda jäätmekäitluse, koristamise, kahjurite ja kolimise alaste muredega, aga samuti, kui on vaja bürookaupu või mõni mööblijupp on kuskilt puudu või katki läinud. Samuti võib meile märku anda, kui kusagil TLT platsidel on tekkinud mõni asfaldiauk või hoonetele on keegi „kunstnik“ käinud sodimas. Samuti on praegusel ajal ilmselt kõige aktuaalsem teema lume lükkamine ja libedusetõrje, millega meie poole kõige tihedamalt pöördutakse.

Majandusosakonnas on kaks väga asjalikku ja tubli spetsialisti: Liis Johanson ja Airi Toots. Liisi ja 23 puhastusteenindaja vastutusel on ruumide puhtuse hoidmine kõikides meie depoode ja lõppjaamade hoonetes. Aga veel tegeleb Liis mööbli ja väiketehnika ning rendisoojakute hankimisega ja majutuse korraldamisega ning kõige muuga, mis sellega seotud on.

Airi vastutusel on koos meie tublide hooldustalituse meestega, keda meil on 7, kõikide meie välisterritooriumite korrasolek aastaringselt. Talvisel perioodil on meil abiks lumelükkamisel ja libedusetõrjel ka lepingupartner, kuid meie suurtes depoodes teostame seda tööd oma inimeste ja tehnikaga. Abiks on ka trammiteede remondi ja hoolduse osakonna tehnika ja inimesed. Lisaks on Airi vastutusel bürookaupade tellimine, jäätmekäitluse korraldamine, vahetusvaipade korraldus, platside joonimistööd ning ka asfaldi remonditööd, grafiti puhastamine hoonetelt lepingupartneri abiga jne.

Lisaks on meil osakonnas meister Ramil Tihhomirov, kelle vastutusel on kogu ruumide kolimine ja varustamine mööbliga. Samuti tegeleb ta lõppjaamade ja depoode koristuseks vajalike tarvikute, vahendite ja paberitega varustamisega ning ühtlasi ka garantiiliste majandussõidukite remontide ja hoolduste korraldamisega.

Minu vastutusel on lisaks osakonna juhtimisele kogu keskkonnaalane tegevus. TLT tegevuseks on väljastatud 5 keskkonnaluba, üks vee erikasutusluba Kadaka teel puurkaevust vee võtmiseks ning üks jäätmete registreerimise tõend. Samuti vastutan üldise majandussõidukite halduse eest alustades sõidukite hankimisest ja lõpetades kinnitatud korra alusel sõidukite kasutamise üle järelevalve teostamisega. Samuti on hetkel aktuaalne keskkonnajuhtimissüsteemi ISO 14001 juurutamine ja sellega kaasnevad tegevused. Samuti tegelen ettevõttele elektrienergia, maagaasi ja näiteks majandussõidukitele bensiini hankimisega.

Kui oluline on TLT jaoks keskkonnaaspekt ja mis selles valdkonnas plaanis on?

TLT on võtnud juba mõned aastad tagasi kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001 juurutades ja selle raames kinnitatud TLT põhiväärtuseks keskkonnasõbralikkuse arvestades oma tegevuses mõju ümbritsevale keskkonnale nii transporditeenuse osutamise kui ka ettevõtte tegevuse osas. Selleks ostab ettevõte juba aastaid taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrit, mida terve ettevõte koos ühistranspordiga tarbib aasta jooksul ca 25000 MWh. Samuti hangib ettevõte gaasibusse, mille keskkonnajälg on kõvasti väiksem ja kasutades bio CNG kütust, nendes on meie mõju veelgi väiksem võrreldes diiselbussidega. Järgmise sammuna tegeleb ettevõte keskkonnajuhtimissüsteemi ISO 14001 juurutamisega, millega hakkame juba veel täpsemalt oma keskkonnamõjusid seirama. Näiteks arvutame välja ettevõtte kasvuhoonegaaside aastase koguse, mida hakkame seirama iga-aastaselt. Samuti läheme üle võimalikult suures mahus jäätmete liigiti kogumisele. Siiani oleme jäätmeid liigiti kogunud töökodades, kus siis kogutakse liigiti erinevaid tekkivaid ohtlikke jäätmeid ning vanapaberit ja pappi. Järgmise sammuna viime kõikides depoodes ja lõppjaamades sisse biolagunevate jäätmete eraldi kogumise. Selleks oleme juba hankimas vajalikke jäätmemehuteid ja prügikaste ning koostamas juhendeid sorteerimiseks.

Kuidas saab iga TLT töötaja omalt poolt oma tegevusega aidata kaasa keskkonnateadlikule tegevusele?

Iga TLT töötaja saab anda oma panuse juba väga väikeste asjadega nii kodus kui tööl. Näiteks kasvõi viimasena ruumist lahkudes tuld kustutades, jäätmeid liigiti kogudes või bussijuhid säästliku sõiduviisiga bussiga sõites. Samuti tasuks enne dokumendi välja printimist kaaluda, kas ehk saaks ka ilma printimata selle dokumendiga tööd teha. Ka prahi viskamine prügikasti selle asemel, et tänavale visata, aitab kaasa sellele, et meie looduskeskkond oleks puhtam ja tervem.

Milline on Sinu taust? Olid vahepeal lapsehoolduspuhkusel ning nüüd taas tööle naasnuna – mis on vahepealse ajaga TLT-s muutunud?

Hariduselt olen tehnoökoloog ehk siis keskkonnavaldkonna inimene, seetõttu alustasin TLTs tööd 2018. aastal keskkonnaspetsialistina ning 2020. aastal liikusin edasi majandusosakonna juhiks. Sellest tulenevalt on jäänud kogu keskkonnaalane tegevus majandusosakonna kanda ja enamuse tegevuse eest vastutan mina. Vahepealse aastaga on ettevõttes väga palju muutunud – alustades uutest inimestest tööpostil ja lõpetades ettevõtte üldise suuna muutumisega teenindusettevõtteks. Tore muutus on ka see, kui palju koolitusi võimaldatakse oma töötajatele – kasvõi Teadmise hommikud, mis aitavad avardada silmaringi.

2