TLT töötajate rahulolu-uuring andis ülevaate lahendusi vajavatest teemadest

Esmalt soovin tänada kõiki neid töötajaid, kes võtsid vaevaks vastata rahulolu-uuringu küsimustikule. Suur aitäh teile!

On teada tõsiasi, et kui asjadest ei räägita ja tagasisidet ei anta, siis ei saagi midagi muutuda. Oleme saanud häid ettepanekuid ning teame, kus suunas töötajate rahulolu kasvatamisega liikuda. Nii nagu koostööpartner kinnitas, oli ankeete, mis olid ettepanekuid täis kirjutatud ja selle üle on hea meel. Lisaks on näha seda, et vastanud võtsid tõesti vaevaks tagasisidena välja tuua nii positiivset kui mainida ka arengukohti.

Mida TLT töötajad enim väärtustavad?

Kokku vastas küsimustikule nii elektroonselt kui ka paberkandjal 31%. Ankeete jagati välja 2133 ja vastas nendele 669 töötajat. Eks see natuke tagasihoidlik on, kuid loodame, et järgmisel korral on vastajate osakaal suurem. See, kas tekib usk tagasiside andmisesse, sõltub sellest, kui palju suudame teha inimeste soovidele vastavaid parendusi. Võrdluseks võib tuua, et tavapäraselt on sarnastes organisatsioonides vastamise määrad vahemikus 54% kuni 74%.

TLT töötajad märkisid enim ära, et neile meeldib ettevõtte imago, puhas ja korras tehnika, õigeaegselt makstud töötasu, töö sisu ja paindlikkus ning lisahüved ehk soodustused. 55% vastajatest märkis, et peab oma tööd haaravaks ja on tööülesannetele pühendunud. 42% mainis, et on tööülesannete osas neutraalsed ja 3% mainis, et nad on heitunud ega ole pühendunud tööülesannete täitmisele.

Veel on huvitav märkida, et tervelt 84% vastanutest soovitab TLT-d tööandjana ning 23% on neid, kes kaaluvad ettevõttest lahkumist. Kõige rohkem tuuakse välja lahkumise kaalumise põhjustena juhtimiskultuuri, meeskonnatöö vähesust ja töötasu. Põnev fakt on, et sõna „stabiilsus“ nimetati tugevusena ära lausa 82 korda. Eks seda näitab ka meie staažikate töötajate osakaal. Väga palju on sõidukijuhtide seas märgitud, et neile meeldib nende töö.

Mis TLT töötajaid häirib?

TLT töötajaid häirivad probleemid sõidugraafikutega, olmeprobleemid, töötasu, meeskondade juhtimine, visiooni ja eesmärkide ebaselgus, muudatuste kommunikatsioon, palju oli nimetatud ka teemasid, mis otseselt ei kuulu TLT vastutusvaldkonda, kuid saame need edasi anda Transpordiametile.

Töötajate rahulolu taset hinnati 7 palli skaalal tasemele 5,4. Peamiselt mõjutavad rahulolu juhtimiskultuur, töötajate tunnustamine ja tagasiside ning meeskondade vaheline koostöö. Need on peamised mainitud valdkonnad, kus meil on arenguruumi.

Mida me teadmistega edasi teeme?

Oluline on tulemustega tõsiselt tööd teha. Juba suvel alustame osakondade kaupa töötubadega, et panna paika need teemad, mida me saame igas osakonnas-teenistuses ja töötajate grupi jaoks konkreetselt ära teha. Igale teenistusele – osakonnale tekivad sellest lähtuvalt tegevuskavad. Nende tegevuste elluviimisest soovime pidevalt uudiskirjas ülevaateid anda. Järgmisel korral räägime juba täpsemalt ettevõetud tegevustest.